خبرنویسی

خبرنویسی

مبانی خبر نویسی را به صورت دسته بندی شده و فشرده در این دوره آموزشی بیاموزید
خبرنویسی
هزينه: 500,000 ریال400,000 ریال
تعداد ویدیو ها: ساعات آموزش: موضوع: سطح: قیمت: با تخفیف : امتیاز:
84 ویدیو 2 سـاعـت و 47 دقـیقـه رسـانه مقدماتی 500,000 ریال400,000 ریال
مدرس: دکتر اکبر نصرالهی اطلاعات بیشتر درباره مدرس دوره

توضیحات

اطلاعاتی درباره مدرس دوره:

دکتر اکبر نصرالهی

باشگاه رسانه ای باران

سر فصل های دوره

-ارزش های خبری


-مفاهیم اساسی خبر نویسی


-تیتر


-سبک های خبر نویسی


-عناصر خبری

برنامه تحصیلی

 • ارزش های خــبــــری 

  0/18
  • مقدمه و تعداد ارزش ها
  • تعریف و توضیحات
  • ۷ ارزش خبری مهم
  • در بـرگیری۱
  • در بـرگیری۲
  • شهرت۱
  • شهرت۲
  • برخورد۱
  • برخورد۲
  • عجیب و استثناء۱
  • عجیب و استثناء۲
  • فراوانی۱
  • فراوانی۲
  • مجاورت۱
  • مجاورت۲
  • تـازگی۱
  • تـازگی۲
  • آزمون ارزش های خبری
 • مفاهــیـم اساسی خبرنویـسی 

  0/4
  • مفاهیم اساسی خبر نویسی
  • تعــاریـف خـبـر
  • آزمون مفاهیم اساسی خبر نویسی
  • test
 • تــــیــتــر 

  0/41
  • تیتر چـیـست؟
  • نقش های تیتر
  • شکل های تیتر-تیتر اصلی
  • شکل های تیتر-رو تیـتر
  • شکل های تیتر-زیر تیتر
  • شکل های تیتر-میان تیتر
  • شکل های تیتر-سو تیتر
  • اصول تیتر نویسی در خبر
  • -تیتر باید روشن و بدون ابهام باشد
  • -خواننده باید با خواندن آن متوجه خبر شود
  • -تیتر نباید پرسشی باشد
  • -تیتر نباید با فعل منفی پایان گیرد
  • -بهتر است با حروف اضافه شروع نشود
  • -بهتر است در پایان فعل داشته باشد
  • -از تکرار واژه ها خودداری کنیم
  • هر چه کـوتـاه تـر، بهتر!
  • -نقل قول غیر مستقیم بهتر است
  • -پایان تیتر نقطه ندارد
  • -تیتر و لید خبرمان هماهنگی داشته باشند
  • -تیتر دارای معنای مستقل باشد
  • استثناء در تیتر نویسی-مقدمه
  • تکرار واژه ها در تیتر
  • -کاربرد فعل منفی در تیتر
  • -به کار بردن تیتر سوالی
  • خلاقیت و پرهیز از کلیشه ها
  • انواع تیتر-مقدمه
  • -تیتر نقلی
  • -تیتر استنباطی
  • -تیتر اقناعی
  • -تیتر چکشی
  • -دو تیتری
  • -تیتر کور
  • -تیتر آوانگارد
  • ضرب آهنگ در تیتر
  • ضرب آهنگ یکنواخت
  • ضرب آهنگ موجی
  • ضرب آهنگ شکسته
  • همنشینی و جانشینی در تیتر
  • محور افقی و عمودی
  • نشانه گذاری در تیتر
  • آزمون تیتر
 • ســبــک های خـــبـرنــویــسی 

  0/14
  • مقــدمــه
  • سبک هرم وارونه
  • اصول نگارش خبر به سبک هرم وارونه
  • نــات گــراف
  • پیوستگی مطالب
  • مزایای سبک هرم وارونه
  • معایب سبک هرم وارونه
  • سه مثال به سبک هرم وارونه
  • سبک تاریخی
  • سبک تاریخی به همراه لید
  • مثال تنظیم خبر به سبک تاریخی همراه لید
  • سبک پایان شگفت انگیز
  • مثال سبک پایان شگفت انگیز
  • آزمون سبک های خبر نویسی
 • عـــنــاصــر خــبـــری 

  0/8
  • تعریف
  • کـــه؟
  • کـجا؟
  • کـی؟
  • چــه؟
  • چرا و چـگـونه؟
  • بـرجسته سازی عناصر خبـری
  • آزمون عناصر خبری
 • لـــیـــد 

  0/6
  • تعریـف لـید
  • برجسته سازی عناصر در لید
  • ویژگی های یک لید خوب
  • اصول لید نویسی
  • انــواع لـیـد
  • آزمون لید
 • بروز و کارآمد
 • با صرفه و بهینه
 • قابل ارزیابی
 • دارای اصالت
 • کار سانا چیست؟

  سانا- محلی برای آموزش و پیشرفت
  با هدف ارتقاء سطح دانشی و مهارتی شما عزیزان این پایگاه را راه اندازی کردیم تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه از حضور اساتید و محتوای آموزشی ارزشمند نهایت استفاده را ببرید.
 • logo-samandehi